آخرین قسمت‌های پادکست


بستن حساب سود و زیانی

حرف حساب ۳۳: بستن حساب‌های سود و زیانی

حساب‌های موقت یا سود و زیانی حساب‌هایی هستند که عمر آن‌ها محدود به یک دوره مالی است و مانده آن‌ها به دوره مالی بعد منتقل نمی‌شود.

تراز آزمایشی

حرف حساب ۳۲: تراز آزمایشی

تراز آزمایشی صحت ثبت اسناد و دفاتر را مشخص می‌کند. تراز آزمایشی به چهار صورت دو ستونی، چهار ستونی، شش ستونی و هشت ستونی تهیه می‌شود.