حرف حساب ۴۱:استاندارد حسابداری ۱


حرف حساب 41استاندارد حسابداری ۱
گردآورنده و گویندهصدیقه گرمسیری
مدت2 دقیقه
قسمت بعدیاستاندارد حسابداری شماره 1- ارائه صورت‌های مالی قسمت ششم

استاندارد حسابداری شماره 1 – ارائه صورت‌های مالی قسمت ششم