حرف حساب ۳۹:استاندارد حسابداری ۱


حرف حساب 39استاندارد حسابداری ۱
گردآورنده و گویندهصدیقه گرمسیری
مدت3 دقیقه
قسمت بعدیاستاندارد حسابداری شماره 1- صورت وضعیت مالی

استاندارد حسابداری شماره 1 – ارائه صورت‌های مالی قسمت چهارم