حرف حساب ۴۳:استاندارد حسابداری ۱


حرف حساب 43استاندارد حسابداری ۱
گردآورنده و گویندهصدیقه گرمسیری
مدت2 دقیقه
قسمت بعدیاستاندارد حسابداری شماره 2- صورت جریان های نقدی

استاندارد حسابداری شماره 2 – صورت جریان‌های نقدی