حرف حساب ۴۰:استاندارد حسابداری ۱


 

حرف حساب 40استاندارد حسابداری ۱
گردآورنده و گویندهصدیقه گرمسیری
مدت6 دقیقه
قسمت بعدیاستاندارد حسابداری شماره 1- ارائه صورت‌های مالی قسمت پنجم

استاندارد حسابداری شماره 1 – ارائه صورت‌های مالی قسمت پنجم