آخرین قسمت‌های پادکست


حرف حساب ۶۵:استاندارد حسابداری ۱۲

حرف حساب ۶۵:استاندارد حسابداری ۱۲

در این قسمت از مجموعه پادکست‌های حرف حساب، می‌خواهیم ادامه موضوع افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته در استاندارد حسابداری شماره 12 صحبت کنیم.

افشا

حرف حساب ۶۴:استاندارد حسابداری ۱۲

در این قسمت از مجموعه پادکست‌های حرف حساب، می‌خواهیم درباره افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته در استاندارد حسابداری شماره 12 صحبت کنیم.

تجدید ارزیابی

حرف حساب ۶۳:استاندارد حسابداری ۱۱

در این قسمت از مجموعه پادکست‌های حرف حساب، می‌خواهیم درباره تجدید ارزیابی و مازاد تجدید ارزیابی در استاندارد حسابداری شماره 11 صحبت کنیم.

بهای تمام شده و تجدید ارزیابی

حرف حساب ۶۲:استاندارد حسابداری ۱۱

در این قسمت از مجموعه پادکست‌های حرف حساب، می‌خواهیم درباره بهای تمام شده و تجدید ارزیابی در استاندارد حسابداری شماره 11 صحبت کنیم.

مخارج بعد از شناخت، معاوضه و ارزش منصفانه

حرف حساب ۶۱:استاندارد حسابداری ۱۱

در این قسمت از مجموعه پادکست‌های حرف حساب، می‌خواهیم درباره مخارج بعد از شناخت، معاوضه و ارزش منصفانه در استاندارد حسابداری شماره 11 صحبت کنیم.

اندازه‌گیری بهای تمام شده

حرف حساب ۶۰:استاندارد حسابداری ۱۱

در این قسمت از مجموعه پادکست‌های حرف حساب، می‌خواهیم درباره اندازه‌گیری بهای تمام شده در استاندارد حسابداری شماره 11 صحبت کنیم.

استاندارد حسابداری 11

حرف حساب ۵۹:استاندارد حسابداری ۱۱

در این قسمت از مجموعه پادکست‌های حرف حساب، می‌خواهیم درباره حسابداری دارایی ثابت مشهود در استاندارد حسابداری شماره 11 صحبت کنیم.

روش های محاسبه موجودی مواد و کالا در استاندارد حسابداری شماره 8

حرف حساب ۵۸:استاندارد حسابداری ۸

در این قسمت از مجموعه پادکست‌های حرف حساب، می‌خواهیم درباره ادامه استاندارد حسابداری شماره 8 با عنوان روش‌های محاسبه موجودی مواد و کالا صحبت کنیم.

بهای تمام شده موجودی ها

حرف حساب ۵۷:استاندارد حسابداری ۸

در این قسمت از مجموعه پادکست‌های حرف حساب، می‌خواهیم درباره ادامه استاندارد حسابداری شماره 8 با عنوان بهای تمام شده موجودی مواد و کالا صحبت کنیم.

موجودی مواد و کالا

حرف حساب ۵۶:استاندارد حسابداری ۸

در این قسمت از مجموعه پادکست‌های حرف حساب، می‌خواهیم درباره ادامه استاندارد حسابداری شماره 8 با عنوان موجودی مواد و کالا صحبت کنیم.