آخرین قسمت‌های پادکست


مخارج بعد از شناخت، معاوضه و ارزش منصفانه

حرف حساب ۶۱:استاندارد حسابداری ۱۱

در این قسمت از مجموعه پادکست‌های حرف حساب، می‌خواهیم درباره مخارج بعد از شناخت، معاوضه و ارزش منصفانه در استاندارد حسابداری شماره 11 صحبت کنیم.

اندازه‌گیری بهای تمام شده

حرف حساب ۶۰:استاندارد حسابداری ۱۱

در این قسمت از مجموعه پادکست‌های حرف حساب، می‌خواهیم درباره اندازه‌گیری بهای تمام شده در استاندارد حسابداری شماره 11 صحبت کنیم.

استاندارد حسابداری 11

حرف حساب ۵۹:استاندارد حسابداری ۱۱

در این قسمت از مجموعه پادکست‌های حرف حساب، می‌خواهیم درباره حسابداری دارایی ثابت مشهود در استاندارد حسابداری شماره 11 صحبت کنیم.

روش های محاسبه موجودی مواد و کالا در استاندارد حسابداری شماره 8

حرف حساب ۵۸:استاندارد حسابداری ۸

در این قسمت از مجموعه پادکست‌های حرف حساب، می‌خواهیم درباره ادامه استاندارد حسابداری شماره 8 با عنوان روش‌های محاسبه موجودی مواد و کالا صحبت کنیم.

بهای تمام شده موجودی ها

حرف حساب ۵۷:استاندارد حسابداری ۸

در این قسمت از مجموعه پادکست‌های حرف حساب، می‌خواهیم درباره ادامه استاندارد حسابداری شماره 8 با عنوان بهای تمام شده موجودی مواد و کالا صحبت کنیم.

موجودی مواد و کالا

حرف حساب ۵۶:استاندارد حسابداری ۸

در این قسمت از مجموعه پادکست‌های حرف حساب، می‌خواهیم درباره ادامه استاندارد حسابداری شماره 8 با عنوان موجودی مواد و کالا صحبت کنیم.

استاندارد حسابداری 8

حرف حساب ۵۵:استاندارد حسابداری ۸

در این قسمت از مجموعه پادکست‌های حرف حساب، می‌خواهیم درباره استاندارد حسابداری شماره 8 با عنوان موجودی مواد و کالا صحبت کنیم.

استاندارد حسابداری شماره 5

حرف حساب ۵۴:استاندارد حسابداری ۵

در این قسمت از مجموعه پادکست‌های حرف حساب، می‌خواهیم درباره استاندارد حسابداری شماره 5 با عنوان حسابداری رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه صحبت کنیم.

قرارداد های زیان بار و زیان عملیاتی آتی در استاندارد 4 حسابداری

حرف حساب ۵۳:استاندارد حسابداری ۴

در این قسمت از مجموعه پادکست‌های حرف حساب، می‌خواهیم درباره قراردادهای زیان بار، زیان عملیاتی آتی و تجدید ساختار در استاندارد 4 حسابداری صحبت کنیم.

بدهیها و داراییهای احتمالی

حرف حساب۵۲:استاندارد حسابداری ۴

در این قسمت از مجموعه پادکست‌های حرف حساب، می‌خواهیم درباره بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی و نحوه شناسایی آن‌ها صحبت کنیم.