حرف حساب ۳۶: تغییرات استانداردهای حسابداری


 

حرف حساب 36تغییرات استانداردهای حسابداری
گردآورنده و گویندهصدیقه گرمسیری
مدت3.5 دقیقه
قسمت بعدیاستاندارد حسابداری شماره 1

استاندارد حسابداری شماره 1