آخرین قسمت‌های پادکست


حرف حساب ۷۴:استاندارد حسابداری ۱۵

حرف حساب ۷۴:استاندارد حسابداری ۱۵

در این قسمت از مجموعه پادکست‌های حرف حساب، درخصوص استاندارد حسابداری شماره 15 با موضوع واگذاری و تغییر طبقه‌بندی سرمایه‌گذاری‌ها صحبت خواهیم کرد.

حرف حساب ۷۳:استاندارد حسابداری ۱۵

حرف حساب ۷۳:استاندارد حسابداری ۱۵

در این قسمت از مجموعه پادکست‌های حرف حساب، درخصوص استاندارد حسابداری شماره 15 با موضوع مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری‌ها صحبت خواهیم کرد.

حرف حساب ۷۲:استاندارد حسابداری ۱۵

حرف حساب ۷۲:استاندارد حسابداری ۱۵

در این قسمت از پادکست‌های حرف حساب، می‌خواهیم درخصوص استاندارد حسابداری شماره 15 با موضوع نحوه انعکاس سرمایه‌گذاری‌ها و ارزش آن‌ها در گزارشات مالی صحبت کنیم.

حرف حساب ۷۱:استاندارد حسابداری ۱۵

حرف حساب ۷۱:استاندارد حسابداری ۱۵

در این قسمت از مجموعه پادکست‌های حرف حساب، می‌خواهیم درخصوص استاندارد حسابداری شماره 15 با موضوع بهای تمام شده سرمایه گذاری‌ صحبت کنیم.

طبقه بندی سرمایه

حرف حساب ۷۰:استاندارد حسابداری ۱۵

در این قسمت از مجموعه پادکست‌های حرف حساب، می‌خواهیم در خصوص طبقه بندی سرمایه گذاری‌ها در استاندارد حسابداری شماره 15 صحبت کنیم.

حسابداری سرمایه گذاری‌ها

حرف حساب ۶۹:استاندارد حسابداری ۱۵

در این قسمت از مجموعه پادکست‌های حرف حساب، می‌خواهیم درخصوص استاندارد حسابداری شماره 15 با موضوع حسابداری سرمایه گذاری‌ها صحبت خواهیم کرد.

حرف حساب ۶۸:استاندارد حسابداری ۱۳

حرف حساب ۶۸:استاندارد حسابداری ۱۳

در این قسمت از مجموعه پادکست‌های حرف حساب، می‌خواهیم در خصوص ادامه حسابداری مخارج تامین مالی در استاندارد حسابداری شماره 13 صحبت کنیم.

تامین

حرف حساب ۶۷:استاندارد حسابداری ۱۳

در این قسمت از مجموعه پادکست‌های حرف حساب، می‌خواهیم در خصوص حسابداری مخارج تامین مالی در استاندارد حسابداری شماره 13 صحبت کنیم.

افشای اطلاعات

حرف حساب ۶۶:استاندارد حسابداری ۱۲

در این قسمت از مجموعه پادکست‌های حرف حساب، موضوع افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته در استاندارد حسابداری شماره 12 به پایان خواهد رسید.