حرف حساب ۳۷:استاندارد حسابداری ۱


 

حرف حساب 37استاندارد حسابداری ۱
گردآورنده و گویندهصدیقه گرمسیری
مدت4 دقیقه
قسمت بعدیاستاندارد حسابداری شماره 1- قسمت دوم

استاندارد حسابداری شماره 1