حرف حساب ۴۴:استاندارد حسابداری ۲


حرف حساب 44استاندارد حسابداری 2 – جریان‌های نقدی
گردآورنده و گویندهصدیقه گرمسیری
مدت3 دقیقه
قسمت بعدیاستاندارد حسابداری شماره 2- جریان‌های نقدی (قسمت دوم)

استاندارد حسابداری شماره 2 – صورت جریان‌های نقدی قسمت دوم