حرف حساب ۳۸:استاندارد حسابداری ۱


 

حرف حساب 38 استاندارد حسابداری ۱
گردآورنده و گوینده صدیقه گرمسیری
مدت 4 دقیقه
قسمت بعدی استاندارد حسابداری شماره 1- قسمت سوم

استاندارد حسابداری شماره 1 – قسمت سوم