حرف حساب ۳۸:استاندارد حسابداری ۱


 

حرف حساب 38استاندارد حسابداری ۱
گردآورنده و گویندهصدیقه گرمسیری
مدت4 دقیقه
قسمت بعدیاستاندارد حسابداری شماره 1- قسمت سوم

استاندارد حسابداری شماره 1 – قسمت سوم