حرف حساب ۴۵:استاندارد حسابداری ۲


حرف حساب 45استاندارد حسابداری 2 – جریان‌های نقدی قسمت دوم
گردآورنده و گویندهصدیقه گرمسیری
مدت4 دقیقه
قسمت بعدیاستاندارد حسابداری شماره 2- جریان‌های نقدی (قسمت سوم)

استاندارد حسابداری شماره 2 – صورت جریان‌های نقدی قسمت سوم