حرف حساب ۴۲:استاندارد حسابداری ۱


حرف حساب 42 استاندارد حسابداری ۱
گردآورنده و گوینده صدیقه گرمسیری
مدت 5 دقیقه
قسمت بعدی استاندارد حسابداری شماره 1- ارائه صورت‌های مالی قسمت هفتم

استاندارد حسابداری شماره 1 – ارائه صورت‌های مالی قسمت هفتم