حرف حساب ۴۲:استاندارد حسابداری ۱


حرف حساب 42استاندارد حسابداری ۱
گردآورنده و گویندهصدیقه گرمسیری
مدت5 دقیقه
قسمت بعدیاستاندارد حسابداری شماره 1- ارائه صورت‌های مالی قسمت هفتم

استاندارد حسابداری شماره 1 – ارائه صورت‌های مالی قسمت هفتم