آخرین قسمت‌های پادکست


بدهی ها

حرف حساب۱۳: بدهی‌ها

بدهی‌ها معرف تعهدات مالی شرکت هستند. زمانی که شرکت دارایی را به صورت نسیه …

دارایی ها

حرف حساب۱۲: دارایی‌ها

دارایی‌های واحد تجاری عبارتند از کلیه اموال و حقوقی که دارای ارزش پولی باشند. دارایی‌های یک واحد …

انواع حساب

حرف حساب۱۱: انواع حساب

هدف از سرفصل حساب‌ها، ایجاد امکان طبقه‌بندی و تفکیک حساب‌ها به منظور جمع‌آوری …

معادله حسابداری

حرف حساب۱۰: معادله حسابداری

معادله حسابداری به عنوان پایه و اساس سیستم حسابداری در نظر گرفته شده است که رابطه بین دارایی‌ها، بدهی‌ها و سرمایه …