حرف حساب۱۳: بدهی‌ها


“در این قسمت از حرف حساب با انواع بدهی‌ها آشنا خواهید شد”

حرف حساب 13بدهی‌ها
گردآورنده و گویندهزهرا اسماعیلی
مدت3.5 دقیقه
قسمت بعدیحقوق مالکانه-قسمت اول

در این قسمت از حرف حساب به موضوع بدهی‌ها پرداخته می‌شود.

بدهی‌ها معرف تعهدات مالی شرکت هستند. زمانی که شرکت دارایی را به صورت نسیه خریداری کرده و یا خدماتی را به صورت نسیه از دیگران دریافت کند، بدهی ایجاد می‌شود.

بدهی‌ها زمانی در دفاتر شرکت ثبت می‌گردد که هم از نظر مبلغ و هم از نظر سررسید زمانی پرداخت، مورد توافق طرفین معامله باشد.

بدهی‌ها از لحاظ سررسید زمان پرداخت به دو دسته بدهی جاری و بدهی غیرجاری تقسیم می‌شوند.

  • بدهی جاری(کوتاه مدت): بدهی‌هایی که سررسید آن‌ها کمتر از یک سال باشد.
  • بدهی غیرجاری(بلند مدت): بدهی‌هایی که سررسید آن‌ها بیشتر از یک سال باشد.

در این قسمت از حرف حساب، نکات تکمیلی در مورد بدهی‌ها و انواع آن را فراخواهید گرفت.

قسمت بعدی: حقوق مالکانه (قسمت اول)