حرف حساب۸: مفروضات حسابداری (قسمت دوم)


“در این حرف حساب با سه فرض اصلی حسابداری شامل تداوم فعالیت، ثبات واحد پولی و تعهدی آشنا خواهید شد”

حرف حساب 8مفروضات حسابداری
گردآورنده و گویندهبهزاد مولانی
مدت2.5 دقیقه
قسمت بعدیمبنای حسابداری نقدی و تعهدی

در قسمت قبلی حرف حساب دو فرض شخصیت جداگانه حسابداری و دوره‌ مالی را توضیح دادیم.

در این قسمت به تفصیل به سه فرض تداوم فعالیت، ثبات واحد پولی و تعهدی می‌پردازیم.

  • فرض تداوم فعالیت: این فرض نشان می‌دهد که موسسه در آینده قابل پیش‌بینی به عملیات خود ادامه داده و قصد انحلال و توقف فعالیت‌های خود را ندارد البته این فرض به معنی نامحدود بودن عمر موسسه نیست.
  • فرض ثبات واحد پولی: برای اندازه‌گیری هر ویژگی یا کیفیت به یک مقیاس اندازه‌گیری نیاز داریم که در حسابداری، پول به عنوان واحد اندازه گیری مبادلات فرض شده است.
  • فرض تعهدی: یکی از اساسی‌ترین مفروضات حسابداری می‌باشد. بر اساس این فرض درآمدها به محض تحقق و هزینه‌ها به محض تحمیل، بدون توجه به زمان دریافت یا پرداخت وجه آن‌ها شناسایی و ثبت می‌شوند.

در این قسمت از حرف حساب، نکات تکمیلی سه فرض تداوم فعالیت، ثبات واحد پولی و تعهدی را فراخواهید گرفت.

قسمت بعدی: مبنای حسابداری نقدی و تعهدی