حرف حساب۱۲: دارایی‌ها


“در این قسمت از حرف حساب با انواع دارایی‌ها آشنا خواهید شد”

حرف حساب 12دارایی‌ها
گردآورنده و گویندهمهدیه آمدی
مدت3.5 دقیقه
قسمت بعدیبدهی‌ها

در این قسمت از حرف حساب به موضوع دارایی‌ها پرداخته می‌شود.

دارایی‌های واحد تجاری عبارتند از کلیه اموال و حقوقی که دارای ارزش پولی باشند. دارایی‌های یک واحد ممکن است عینی و مشهود بوده یا به صورت حقوق و امتیازهای مالی غیر قابل رویت باشند.

دارایی‌ها بر حسب سرعت تبدیل شدن به وجه نقد به دو گروه دارایی‌های جاری و دارایی‌های غیرجاری تقسیم می‌شوند.

دارایی‌های جاری: دارایی‌هایی که انتظار می‌رود ظرف یک دوره مالی به وجه نقد تبدیل شده، یا به فروش رسیده و مصرف شوند. دارایی‌های جاری شامل موارد زیر می‌باشند:

  • موجودی نقد و بانک
  • سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت
  • حساب‌های دریافتنی
  • اسناد دریافتنی
  • هزینه‌های پیش‌پرداخت شده
  • موجودی مواد و کالا

دارایی‌های غیرجاری: دارایی‌هایی هستند که انتظار نمی‌رود در یک دوره مالی قابلیت تبدیل به وجه نقد را داشته باشند که شامل سه مورد زیر است:

  •  دارایی‌های ثابت مشهود
  • دارایی‌های نامشهود
  • سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت

در این قسمت از حرف حساب، نکات تکمیلی در مورد دارایی‌ها و انواع آن را  به همراه مثال‌هایی واقعی فراخواهید گرفت.

قسمت بعدی: بدهی‌ها