حرف حساب۹: مبنای حسابداری نقدی و تعهدی


“در این قسمت از حرف حساب با مبنای حسابداری نقدی و تعهدی آشنا خواهید شد”

حرف حساب 9مبنای حسابداری نقدی و تعهدی
گردآورنده و گویندهعطیه فلاحتی
مدت4 دقیقه
قسمت بعدیمعادله حسابداری

در این قسمت از حرف حساب به موضوع مبنای حسابداری نقدی و تعهدی پرداخته می‌شود.

مبنای حسابداری به معنی انتخاب زمان شناسایی و ثبت درآمدها و هزینه‌ها است که به دو دسته نقدی و تعهدی تقسیم می‌گردد. تفاوت حسابداری نقدی و تعهدی در انتخاب زمان شناسایی و ثبت درآمدها و هزینه‌هاست.

بین حسابداری نقدی و تعهدی سه نوع حسابداری دیگر نیز به شرح زیر وجود دارد:
1. حسابداری نقدی تعدیل شده
2.حسابداری نیمه تعهدی
3. حسابداری تعهدی تعدیل شده

مزایای حسابداری تعهدی نسبت به حسابداری نقدی به شرح زیر می‌باشد:

  • دستیابی سریع به اطلاعات کامل، جامع و دقیق از وضع موجود سازمان
  •  مشخص شدن میزان درآمدهای وصول نشده‌ی هر دوره مالی و امکان برنامه‌ریزی برای وصول آن‌ها
  •  مشخص شدن حساب‌های ذخیره

در این قسمت از حرف حساب، نکات تکمیلی مبنای حسابداری نقدی و تعهدی را فراخواهید گرفت.

قسمت بعدی: معادله حسابداری