حرف حساب۱۰: معادله حسابداری


” در این قسمت از حرف حساب با معادله حسابداری آشنا خواهید شد”

حرف حساب 10معادله حسابداری
گردآورنده و گویندهبهزاد مولانی
مدت3 دقیقه
قسمت بعدیانواع حساب

در این قسمت از حرف حساب به موضوع معادله حسابداری پرداخته می‌شود.

معادله حسابداری به عنوان پایه و اساس سیستم حسابداری در نظر گرفته شده است که رابطه بین دارایی‌ها، بدهی‌ها و سرمایه را نشان می‌دهد.

  • دارایی‌ها: منابع اقتصادی هستند که انتظار می‌رود در آینده برای موسسه و یا شرکت نفع داشته باشند.
  • بدهی‌ها: تعهدات اقتصادی قابل پرداخت به افراد بیرون از شرکت یا در واقع همان گروه‌های اعتباردهندگان یا بستانکاران هستند.
  • سرمایه: سرمایه یا حقوق مالکانه، ادعای درونی نسبت به دارایی‌های شرکت می‌باشد، به عبارت دیگر میزان ادعای مالک یا مالکین یک واحد تجاری نسبت به دارایی‌های همان واحد تجاری است.

در این قسمت از حرف حساب، نکات تکمیلی انواع مختلف مبنای حسابداری را به همراه مثال‌هایی واقعی فراخواهید گرفت.

قسمت بعدی: انواع حساب