حرف حساب۶: اصول حسابداری (قسمت چهارم)


“در این قسمت از حرف حساب با اصل افشای کامل آشنا خواهید شد”

حرف حساب 6اصول حسابداری
گردآورنده و گویندهزهرا اسماعیلی
مدت2 دقیقه
قسمت بعدیمفروضات حسابداری- قسمت اول

اصل افشای کامل، چهارمین اصل از اصول حسابداری است. طبق این اصل بایستی تمام رویدادها و وقایع مالی مهم که مربوط به واحد تجاری مورد نظر هستند، به طور کامل افشا گردند.

در این قسمت از حرف حساب، نکات تکمیلی اصل تطابق را به همراه یک مثال واقعی فراخواهید گرفت.

قسمت بعدی: مفروضات حسابداری (قسمت اول)