حرف حساب۱۱: انواع حساب


“در این قسمت از حرف حساب با انواع حساب با دسته‌بندی‌های مختلف آشنا خواهید شد”

حرف حساب 11انواع حساب
گردآورنده و گویندهعطیه فلاحتی
مدت5 دقیقه
قسمت بعدیدارایی‌ها

در این قسمت از حرف حساب به موضوع حساب‌ها و طبقه‌بندی حساب‌ها پرداخته می‌شود.

به طور کلی هدف از سرفصل حساب‌ها، ایجاد امکان طبقه‌بندی و تفکیک حساب‌ها به منظور جمع‌آوری و کنترل اطلاعات و تهیه و ارائه گزارشات و کنترل‌های داخلی است.

بر اساس نوع طبقه‌بندی می‌توان حساب‌ها را به شکل‌های مختلفی دسته‌بندی کرد که در ادامه به آن‌ها اشاره شده است.

دسته‌بندی بر اساس نوع حساب‌ها:

  • حساب‌های ترازنامه‌ای
  • حساب‌های سود و زیانی
  • حساب‌های انتظامی

دسته‌بندی بر اساس نحوه عمل در پایان سال:

  • دائمی
  • موقت
  • مختلط

دسته‌بندی بر اساس ماهیت حساب‌ها:

  • حساب‌هایی با ماهیت بدهکار
  • حساب‌هایی با ماهیت بستانکار
  • حساب‌هایی بدون ماهیت

در این قسمت از حرف حساب، نکات تکمیلی در مورد هرکدام از دسته‌بندی‌ حساب‌ها را فراخواهید گرفت.

قسمت بعدی: دارایی‌ها