حرف حساب ۵۶:استاندارد حسابداری ۸


حرف حساب 56استاندارد حسابداری 8 – موجودی مواد و کالا (قسمت دوم)
گردآورنده و گویندهصدیقه گرمسیری
مدت3 دقیقه
قسمت بعدی استاندارد حسابداری 8 – بهای تمام شده موجودی مواد و کالا

در این پادکست می خواهیم درباره استاندارد حسابداری شماره 8 با ادامه موضوع موجودی مواد و کالا صحبت کنیم.

 

قسمت بعدی”استاندارد حسابداری 8 – بهای تمام شده موجودی مواد و کالا “