حرف حساب۲۴: هزینه و درآمد


 

“در این قسمت از حرف حساب با هزینه و درآمد آشنا خواهید شد”

حرف حساب 24 هزینه و درآمد
گردآورنده و گوینده مهدیه آمدی
مدت 2 دقیقه
قسمت بعدی حساب‌های دریافتنی و پرداختنی

 

در این قسمت از حرف حساب به موضوع  هزینه و درآمد، پرداخته می‌شود.

 

درآمد حاصل فروش کالا ها یا خدمات به مشتری‌ها هستند که باعث افزایش سرمایه می‌شوند. ماهیت حساب درآمد همیشه بستانکار است و افزایش در حساب درآمد در سمت بستانکار و برعکس، کاهش حساب درآمد در سمت بدهکار ثبت می‌شود.

 

هزینه بهای کالاها و خدماتی است که در عملیات یک موسسه برای کسب درآمد به مصرف می‌رسد. در واقع این هزینه‌ها، سرمایه را کاهش می‌دهند. حساب هزینه ماهیت بدهکار دارد و افزایش در حساب هزینه‌ها بدهکار و برعکس کاهش در حساب هزینه‌ها در سمت بستانکار ثبت می‌شود.

 

سود حاصل کسر هزینه‌ها از درآمدها است.

 

در این قسمت از حرف حساب، نکات تکمیلی و مثال‌هایی در مورد هزینه و درآمد را فراخواهید گرفت.

 

قسمت بعدی: حساب و اسناد دریافتنی و پرداختنی