حرف حساب۵: اصول حسابداری (قسمت سوم)


“در این قسمت از حرف حساب با اصل تطابق آشنا خواهید شد”

حرف حساب 5اصول حسابداری
گردآورنده و گویندهزهرا اسماعیلی
مدت2 دقیقه
قسمت بعدیاصول حسابداری- قسمت چهارم

اصل تطابق، سومین اصل از اصول حسابداری است. طبق این اصل هزینه‌هایی که در یک دوره مالی انجام می‌شوند بایستی از درآمدهای همان دوره مالی، بدون در نظر گرفتن زمان پرداخت آن‌ها کسر گردد.

در این قسمت از حرف حساب، نکات تکمیلی اصل تطابق را به همراه یک مثال واقعی فراخواهید گرفت.

قسمت بعدی: اصول حسابداری (قسمت چهارم)