حرف حساب۴: اصول حسابداری (قسمت دوم)


“در این قسمت از حرف حساب با اصل تحقق درآمد آشنا خواهید شد”

حرف حساب 4اصول حسابداری
گردآورنده و گویندهزهرا اسماعیلی
مدت2 دقیقه
قسمت بعدیاصول حسابداری- قسمت سوم

اصل تحقق درآمد که دومین اصل از اصول حسابداری است که بدون توجه به زمان دریافت وجه نقد، به شناسایی و ثبت درآمدها می‌پردازد.
درآمد از دو حالت به دست می‌آید:
1. فروش کالا
2. ارائه خدمت
در هر دو حالت از درآمد، بلافاصله بعد از فروش کالا و یا انجام خدمت با صرف‌نظر از پرداخت وجه و تسویه از طرف مشتری، بایستی درآمد ثبت گردد.

طبق اصل تحقق در صورت دریافت پیش پرداخت از مشتری، تا زمانی که کالا را به مشتری تحویل نداده و یا خدمت را به طور کامل انجام نداده‌اید، نباید مبلغ دریافتی در قسمت درآمد ثبت شود.

در این قسمت از حرف حساب، نکات تکمیلی اصل تحقق درآمد را به همراه یک مثال واقعی فراخواهید گرفت.

قسمت بعدی: اصول حسابداری (قسمت سوم)