حرف حساب۱۹: افزایش و کاهش حساب


“در این قسمت از حرف حساب با افزایش و کاهش حساب آشنا خواهید شد”

حرف حساب 19افزایش و کاهش حساب
گردآورنده و گویندهمهدیه آمدی
مدت2 دقیقه
قسمت بعدیپیش دریافت و پیش پرداخت

در این قسمت از حرف حساب به موضوع افزایش و کاهش حساب پرداخته می‌شود.

همانطور که در قسمت‌های قبلی حرف حساب به آن اشاره شد، معادله حسابداری از سه جزء دارایی‌ها، بدهی‌ها و حقوق مالکانه تشکیل شده است. در این قسمت افزایش و یا کاهش در هرکدام از این حساب‌ها را بررسی می‌کنیم.

طبق معادله حسابداری، دارایی ها = بدهی‌ها + حقوق مالکانه است.

در این قسمت از حرف حساب، نکات تکمیلی در مورد افزایش و کاهش حساب را فراخواهید گرفت.

قسمت بعدی: پیش دریافت و پیش پرداخت