حرف حساب۲۰: پیش دریافت و پیش پرداخت


“در این قسمت از حرف حساب با پیش دریافت و پیش پرداخت آشنا خواهید شد”

حرف حساب 20 پیش دریافت و پیش پرداخت
گردآورنده و گوینده زهرا اسماعیلی
مدت 4 دقیقه
قسمت بعدی دارایی ثابت

در این قسمت از حرف حساب به موضوع پیش دریافت و پیش پرداخت، پرداخته می‌شود.

 

پیش دریافت: هر وقت مبلغی را از مشتری دریافت کنیم، قبل از اینکه کالایی را تحویل داده و یا خدمتی را ارائه کنیم، اصطلاحا پیش دریافت گفته می‌شود. بعد از تحویل کالا یا ارائه خدمت، بایستی مبلغ را از حساب پیش دریافت کم کرده و به عنوان درآمد شناسایی ‌کنیم. ماهیت حساب پیش دریافت، بستانکار است.

پیش پرداخت: مبلغی‌ است که قبل از دریافت کالا یا خدمت آن را پرداخت می‌کنیم. بعد از اینکه کالا و یا خدمت را دریافت کردیم باید مبلغ را از حساب پیش دریافت خارج کرده و به حساب هزینه اضافه کنیم. ماهیت حساب پیش پرداخت، بدهکار است.

 

در این قسمت از حرف حساب، نکات تکمیلی در مورد پیش دریافت و پیش پرداخت را فراخواهید گرفت.

قسمت بعدی: دارایی ثابت مشهود