حرف حساب۱۸: حقوق مالکانه-قسمت پنجم


“در این قسمت از حرف حساب با سود و زیان انباشته و مازاد تجدید ارزیابی آشنا خواهید شد”

حرف حساب 18حقوق مالکانه
گردآورنده و گویندهعطیه فلاحتی
مدت2.5 دقیقه
قسمت بعدیافزایش و کاهش حساب

در این قسمت از حرف حساب به موضوع سود و زیان انباشته و مازاد تجدید ارزیابی که از موارد مربوط به حقوق مالکانه هستند، پرداخته می‌شود.

در حسابداری مبلغی از سودها یا زیان‌های یک شرکت سهامی که به صورت سود یا زیان سهام به سهام‌داران پرداخت یا با اون‌ها تسویه نشده در حسابی انباشته شده را سود و زیان انباشته می‌گویند.

در این قسمت از حرف حساب، نکات تکمیلی در مورد سود و زیان انباشته و مازاد تجدید ارزیابی به همراه استاندارد حسابداری مربوط به این موضوع را فراخواهید گرفت.

قسمت بعدی: افزایش و کاهش حساب