حرف حساب۱۶: حقوق مالکانه-قسمت سوم


“در این قسمت از حرف حساب با افزایش سرمایه و صرف سهام آشنا خواهید شد”

حرف حساب 16حقوق مالکانه
گردآورنده و گویندهعطیه فلاحتی
مدت3.5 دقیقه
قسمت بعدیحقوق مالکانه-قسمت چهارم

در این قسمت از حرف حساب به موضوع افزایش سرمایه و صرف سهام که از موارد مربوط به حقوق مالکانه هستند، پرداخته می‌شود.

سرمایه به زبان ساده، آورده صاحبان سهام جهت تشکیل شرکت است که این آورده می‌تواند به صورت وجه نقد یا اموال و اثاثیه و ماشین‌آلات باشد. سرمایه عبارت است از حقوق مالی مالک یا مالکین نسبت به دارایی‌های هر واحد اقتصادی.

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم می‌شود و حقوق مالکانه در ورقه‌ای به نام ورقه سهام یا برگه سهام مشخص می‌گردد.

در این قسمت از حرف حساب، نکات تکمیلی در مورد افزایش سرمایه و صرف سهام به همراه استانداردهای حسابداری و مواد قانون تجارت مربوط به این موضوع را فراخواهید گرفت.

قسمت بعدی: حقوق مالکانه (قسمت چهارم)