حرف حساب۱۷: حقوق مالکانه-قسمت چهارم


“در این قسمت از حرف حساب با اندوخته قانونی، اندوخته احتیاطی و اندوخته طرح و توسعه آشنا خواهید شد”

حرف حساب 17حقوق مالکانه
گردآورنده و گویندهعطیه فلاحتی
مدت3.5 دقیقه
قسمت بعدیحقوق مالکانه-قسمت پنجم

در این قسمت از حرف حساب به موضوع اندوخته قانونی که از موارد مربوط به حقوق مالکانه هستند، پرداخته می‌شود.

اندوخته‌ها عبارتند از بخشی از سود واحد تجاری که بر اساس الزامات قانونی یا تصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام و به لحاظ حمایت از منافع بستانکاران و اعتباردهندگان و یا ایجاد منابع لازم برای طرح‌های توسعه آتی در نظر گرفته می‌شود و در طول دوره قابل توزیع بین سهام‌داران نمی‌باشد.

اندوخته‌ها مبالغی هستند که به منظور تقویت بنیه مالی شرکت، ملاحظات مدیریتی، الزامات قانونی و همچنین حفظ حقوق بستانکاران یا استفاده از مزایای مالیاتی از سود قابل تقسیم شرکت‌ها کسر می‌شود.

در شرکت ممکن است اندوخته‌های مختلفی به شرح زیر وجود داشته باشند:

  • اندوخته قانونی
  • اندوخته احتیاطی
  • اندوخته طرح و توسعه

در این قسمت از حرف حساب، نکات تکمیلی در مورد انواع اندوخته‌ها به همراه مواد قانون تجارت مربوط به این موضوع را فراخواهید گرفت.

قسمت بعدی: حقوق مالکانه (قسمت پنجم)