حرف حساب۲۱: دارایی ثابت-قسمت اول


“در این قسمت از حرف حساب با دارایی ثابت مشهود آشنا خواهید شد”

حرف حساب 21دارایی ثابت مشهود
گردآورنده و گویندهعطیه فلاحتی
مدت5 دقیقه
قسمت بعدیدارایی ثابت-قسمت دوم

در این قسمت از حرف حساب به موضوع دارایی ثابت مشهود، پرداخته می‌شود.

 

دارایی ثابت به دارایی‌هایی اطلاق می‌شود که در روال عادی عملیات واحد تجاری به کار می‌رود و تا سال‌های متمادی دستیابی به اهداف شرکت را فراهم می‌کند که  به دو گروه زیر تفکیک می‌شود:

  • دارایی ثابت مشهود
  • دارایی ثابت نامشهود


دارایی ثابت مشهود به دارایی اطلاق می‌شود که به منظور استفاده در تولید یا عرضه کالاها یا خدمات، اجاره به دیگران و یا برای مقاصد اداری توسط واحد تجاری نگهداری می‌شود و انتظار می‌رود که بیش از یک دوره مالی مورد استفاده قرار گیرد.

 

نکات قابل توجه در خصوص دارایی ثابت مشهود شامل موارد زیر می‌شود:

  • زمان شناخت دارایی
  • تعیین مبلغ دفتری
  • شناخت هزینه استهلاک
  • نحوه حسابداری سایر موارد کاهش در مبلغ دفتری

 

در این قسمت از حرف حساب، تعریف اصطلاحات زیر و نکات تکمیلی دارایی ثابت مشهود را فراخواهید گرفت:

۱.استهلاک
۲.عمر مفید
۳.بهای تمام شده
۴.ارزش اسقاط
۵.ارزش منصفانه
۶.مبلغ دفتری
۷.مبلغ بازیافتنی
۸.بهای جایگزینی مستهلک شده

 

 

 

قسمت بعدی: تحصیل و بهای تمام‌شده دارایی ثابت