حرف حساب ۲۹: عملیات خرید و برگشت از خرید و هزینه حمل


 

حرف حساب 29عملیات خرید و برگشت از خرید و هزینه حمل
گردآورنده و گویندهزهرا اسماعیلی
مدت3.5 دقیقه
قسمت بعدیفروش و برگشت از فروش

شرکت‌ها متناسب با فعالیت‌های خود یکسری مواد و کالا خریداری می‌کنند، جهت بررسی بهای تمام شده کالای خریداری شده سه حساب زیر باید در نظر گرفته شوند:

  1. خرید
  2. برگشت از خرید
  3. هزینه حمل

دو حساب خرید و هزینه حمل ماهیت بدهکار دارند و حساب برگشت از خرید ماهیت بستانکار دارد.

 

 

قسمت بعدی: فروش، برگشت از فروش و تخفیفات فروش