IFRS چیست؟

ifrs چیست و چه کاربردی دارد؟ دوره آموزش تهیه صورت مالی IFRS و مطابق IFRS

استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS); به مجموعه‌ای از استانداردهای حسابداری گفته می‌شودکه توسط هیات استانداردهای حسابداری بین المللی(IASB) تدوین شده‌اند.