حرف حساب۳: اصول حسابداری (قسمت اول)


“در حرف حساب 3 با اصل بهای تمام شده تاریخی آشنا خواهید شد”

حرف حساب 3اصول حسابداری
گردآورنده و گویندهزهرا اسماعیلی
مدت2 دقیقه
قسمت بعدیاصول حسابداری- قسمت دوم

به چارچوب‌های اولیه و دستورالعمل‌ها در حوزه حسابداری، اصول حسابداری گفته ‌می‌شود.
4 اصل مهم در حسابداری شامل:
1. اصل بهای تمام شده
2. اصل تطابق
3. اصل تحقق درآمد
4. اصل افشای کامل
در این قسمت از حرف حساب، اصل بهای تمام شده تاریخی را به همراه یک مثال واقعی فراخواهید گرفت.

قسمت بعدی: اصول حسابداری (قسمت دوم)