حرف حساب۵۰:استاندارد حسابداری ۴


حرف حساب 50 استاندارد حسابداری 4 – ذخایر و بدهی‌های احتمالی
گردآورنده و گوینده صدیقه گرمسیری
مدت 4 دقیقه
قسمت بعدی جزئیات و نحوه حسابداری ذخایر و بدهی‌های احتمالی

در این پادکست میخواهیم در باره استاندارد حسابداری شماره 4 صحبت کنیم.عنوان این استاندارد، حسابداری ذخایر، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی می‌باشد.

در مرحله اول درباره دامنه کاربرد این استاندارد صحبت خواهیم کرد. کاربرد این استاندارد برای تمام واحدهای تجاری است، به جز برای قراردادهایی که به موجب آن هیچ یک از طرفین به تعهدات خود عمل نکردند پس درحالت کلی این استاندارد برای تمام واحدهای تجاری کاربرد دارد.

ذخایر، بدهی‌های احتمالی و دارایی‌های احتمالی:

می‌خواهیم بدانیم که فرق ذخایر با بدهی‌ها و بدهی‌های احتمالی در چه موضوعی می‌باشد؟

در مرحله اول بدهی را تعریف می کنیم; بدهی در واقع تعهد انتقال منافع اقتصادی واحد تجاری می‌باشد که ناشی از یک رویداد یا معامله در گذشته است. بدین معنی که مبلغ و سررسید کاملاً مشخص است.

ذخیره: ذخیره نوعی بدهی است که سررسید یا مبلغ یا هر دو این موارد با ابهام مواجه هستند.

بدین ترتیب فرق ذخیره با بدهی درسررسید و مبلغ آن‌ها می‌باشد. در بدهی سر رسید و مبلغ مشخص بوده ولی در ذخیره سر رسید و مبلغ با ابهام همراه می‌باشد.  

قسمت قبلی “استاندارد حسابداری 3 – اندازه‌گیری درآمدهای عملیاتی (قسمت دوم)”