حرف حساب ۴۹:استاندارد حسابداری ۳


حرف حساب 49 استاندارد حسابداری 3 – اندازه‌گیری درآمدهای عملیاتی (قسمت دوم)
گردآورنده و گوینده صدیقه گرمسیری
مدت 7 دقیقه
قسمت بعدی استاندارد حسابداری شماره 4

 

در این پادکست می‌خواهیم درباره نحوه اندازه گیری درآمد عملیاتی ناشی از ارائه خدمات و درآمد عملیاتی ناشی از استفاده دیگران از دارایی‌های واحد تجاری که متضمن سود تضمین شده، درآمد حق امتیاز و سود سهام هست صحبت کنیم. هرگاه معامله ای بین دو واحد تجاری که متضمن ارائه خدمات باشه وجود داشته باشه و بشه ماحصل این معامله رو به یک صورت اتکاپذیر برآورد کرد درآمد عملیاتی باید با توجه به میزان تکمیل معامله شناسایی گردد. درآمد این معامله زمانی بگونه‌ای اتکاپذیر قابل برآورد است که شرایط ذیل را داشته باشد:

اول جریان منافع اقتصادی مرتبط با این معامله به درون واحد تجاری محتمل باشد.

دوم مبلغ درآمد عملیاتی را بتوان به گونه‌ای اتکاپذیر زیر اندازه گیری کرد.

سوم میزان تکمیل معامله به گونه‌ای اتکا پذیر قابل اندازه گیری باشد.

چهارم تمامی مخارج مرتبط با این معامله هم به گونه‌ای اتکاپذیر قابل اندازه گیری باشد.

نکته ای که درباره درآمدهای عملیاتی ناشی از ارائه خدمات باید مورد توجه باشد این است که شناخت درآمد عملیاتی بر اساس میزان تکمیل کار اغلب روش درصد تکمیل کار نامیده میشود و ضوابط این روش در استاندارد حسابداری شماره ۹ به عنوان حسابداری پیمان های بلند مدت توضیح داده شده است.  

 

قسمت بعدی “استاندارد حسابداری 4 – ذخایر و بدهی‌های احتمالی”