حرف حساب۵۲:استاندارد حسابداری ۴


حرف حساب 52استاندارد حسابداری 4 – بدهی‌های و دارایی‌های احتمالی و نحوه شناسایی آن‌ها
گردآورنده و گویندهصدیقه گرمسیری
مدت4 دقیقه
قسمت بعدیقراردادهای زیان‌بار، زیان عملیاتی آتی و تجدید ساختار
 

در این پادکست می‌خواهیم درباره بدهی احتمالی و دارایی احتمالی و شرایط شناسایی آن‌ها صحبت کنیم.

بدهی احتمالی تعهدی غیر قطعی می‌باشد که از رویداد‌های گذشته ناشی می‌شود و وجود آن‌ها تنها از طریق وقوع  یا عدم وقوع یک یا چند رویداد نا‌مشخص آتی که به طور کامل هم در کنترل واحد تجاری نیستند تایید می‌گردد.

در مورد بدهی‌ های احتمالی نکاتی وجود دارد که این نکات رو درباره آن صحبت می‌کنیم.

اولین نکته تعهد مشترک است. تعهد مشترک به این صورت می‌باشد که اگر واحد تجاری در قبال یک تعهد مسئولیت داشته باشد آن بخش از تعهد که انتظار می‌رود توسط سایر اشخاص ایفا گردد بدهی محسوب می‌شود.

اما باید توجه کنیم که میزان خسارت توسط اشخاص ثالث زمانی در حساب‌ها منظور می‌گردد که ایفای تعهد توسط آن اشخاص محرز شده باشد و نکته دیگر اینکه سقف میزان خسارت توسط اشخاص ثالث تا میزان ذخیره‌ی به حساب گرفته شده خواهد بود.

نکته بعدی درباره بدهی‌های احتمالی تغییر بعدی در وضعیت بدهی‌های احتمالی است. چنانچه خروج منافع اقتصادی آتی برای اقلامی‌ که از قبل به عنوان بدهی احتمالی تلقی شده‌اند محتمل باشد در صورت‌های مالی دوره‌ای که میزان احتمال در آن تغییر کرده است باید به عنوان ذخیره شناسایی گردند مگر در شرایط بسیار نادر که برآورد اتکا پذیر آن‌ها ممکن نباشد.  

 

قسمت بعدی “استاندارد حسابداری 4 – قراردادهای زیان‌بار، زیان عملیاتی آتی و تجدید ساختار”