حرف حساب ۵۳:استاندارد حسابداری ۴


حرف حساب 53استاندارد حسابداری 4 – قراردادهای زیان‌بار، زیان عملیاتی آتی و تجدید ساختار
گردآورنده و گویندهصدیقه گرمسیری
مدت4 دقیقه
قسمت بعدیاستاندارد حسابداری شماره 5
در این پادکست می خواهیم درباره قراردادهای زیان بار زیان عملیاتی آتی و تجدید ساختار صحبت کنیم. قراردادهای زیان‌بار قراردادهایی هستند که مخارج غیر قابل اجتناب آن ها برای ایفای تعهدات ناشی از قرارداد بیشتر از منافع اقتصادی مورد انتظار آن قرارداد است به طور کلی قراردادهای زیان بار قراردادهایی هستند که در هر صورت توأم با زیان برای واحد تجاری هستند.

مخارج غیر قابل اجتناب قرارداد عبارت است از:

حداقل خالص مخارج خروج از قرارداد یعنی حداقل زیان ناشی از اجرای قرارداد و مخارج جبران خسارت ناشی از ترک قرارداد. به طور کلی می توان اینگونه بیان کرد که ذخیره مورد نیاز برای قراردادهای زیان بار اقل زیان فسخ قرارداد و زیان اجرای قرارداد هست. در مورد نحوه بکارگیری قواعد شناخت و اندازه گیری در قراردادهای زیان بار به دو نکته باید توجه داشته باشیم: اول اینکه در صورتی که واحد تجاری یک قرارداد زیان بار داشته باشد تعهد فعلی مربوط به زیان قرارداد باید به عنوان ذخیره شناسایی گردد. دوم اینکه قبل از ایجاد ذخیره برای یک قرارداد زیان بار، واحد تجاری باید زیان کاهش ارزش دارایی های اختصاص یافته به آن قرارداد را شناسایی کند.

زیان های عملیاتی آتی

در مورد قواعد شناخت و اندازه گیری زیان های عملیاتی آتی باید بیان کرد که نباید هیچ ذخیره ای شناسایی گردد. جهت یادگیری ادامه مطالب به محتوای پادکست گوش فرا دهید.      

قسمت قبلی “استاندارد حسابداری 4 -بدهی‌های و دارایی‌های احتمالی و نحوه شناسایی آن‌ها “

قسمت بعدی “استاندارد حسابداری 5