حرف حساب ۴۸:استاندارد حسابداری ۳


حرف حساب 48 استاندارد حسابداری 3 – اندازه‌گیری درآمدهای عملیاتی
گردآورنده و گوینده صدیقه گرمسیری
مدت 5 دقیقه
قسمت بعدی استاندارد حسابداری شماره 3 – اندازه‌گیری درآمد های عملیاتی (قسمت دوم)

  در این قسمت از سری پادکست‌های حرف حساب موضوع اندازه گیری درآمدهای عملیاتی طبق استاندارد حسابداری شماره 3 توضیح داده می‌شود. به صورت کلی درآمدهای عملیاتی باید به ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی و یا دریافتنی اندازه‌گیری بشوند. ارزش منصفانه چیست؟ ارزش منصفانه مبلغی است یک خریدار مطلع و مایل و یک فروشنده مطلع و مایل می توانند در معامله حقیقی در شرایط عادی یک دارایی را به آن مبلغ با یکدیگر مبادله کنند.  

 

استاندارد حسابداری شماره 3 – اندازه گیری درآمدهای عملیاتی