حرف حساب ۴۷:استاندارد حسابداری ۳


حرف حساب 47 استاندارد حسابداری 3 – درآمدهای عملیاتی
گردآورنده و گوینده صدیقه گرمسیری
مدت 4 دقیقه
قسمت بعدی استاندارد حسابداری شماره 3 – اندازه گیری درآمدهای عملیاتی

 

درآمد عبارت است از افزایش در حقوق صاحبان سهام به جز مواردی که مربوط به آورده صاحبان سهام است. مفهوم درآمد هر دو گروه درآمد های عملیاتی و درآمدهای غیر عملیاتی را در بر می‌گیرد. درآمد های عملیاتی از فعالیت های اصلی و مستمر واحد تجاری نشأت می‌گیرند. یعنی برای تشخیص این که درآمدی در یک واحد تجاری عملیاتی هست باید دید فعالیت اصلی این واحد تجاری چیست؟ بنابراین درآمدی که از آن فعالیت اصلی به دست می‌آید درآمد عملیاتی نام دارد.

 

استاندارد حسابداری شماره 3 – اندازه گیری درآمدهای عملیاتی