حرف حساب ۳۵: دفاتر قانونی حسابداری


  در این قسمت از حرف حساب با دفاتر قانونی حسابداری آشنا خواهید شد”

حرف حساب 35دفاتر قانونی حسابداری
گردآورنده و گویندهبهزاد مولانی
مدت3 دقیقه
قسمت بعدیتغییرات استانداردهای حسابداری

 

دفاتر قانونی دو دسته هستند:

  1. دفتر روزنامه
  2. دفتر کل

دفتر روزنامه: دفتری است که حسابداران تمامی داد و ستدها و رویدادهای مالی شرکت را به صورت روزانه در آن ثبت می‌کنند.

دفترکل: در دفترکل تمام حساب‌های کل را به صورت ماهانه یا روزانه در آن ثبت می‌شوند.  

 

تغییرات استانداردهای حسابداری