حرف حساب ۳۲: تراز آزمایشی


 

 

در این قسمت از حرف حساب با تراز آزمایشی آشنا خواهید شد”

حرف حساب 32 تراز آزمایشی
گردآورنده و گوینده عطیه فلاحتی
مدت 3.5 دقیقه
قسمت بعدی بستن حساب سود و زیانی

 

تراز آزمایشی صحت ثبت اسناد و دفاتر را مشخص می‌کند.

 

تراز آزمایشی به شکل‌های مختلف زیر تهیه می‌شوند:

  1. دو ستونی
  2. چهار ستونی
  3. شش ستونی
  4. هشت ستونی

 

تراز آزمایشی دو ستونی شامل مانده حساب‌ها با عنوان مانده بدهکار و مانده بستانکار است.

تراز آزمایشی چهار ستونی شامل دو ستون مربوط به مانده حساب و دو ستون مربوط به گردش حساب است.

تراز آزمایشی شش ستونی شامل دو ستون مربوط به مانده حساب، دو ستون مربوط به گردش حساب قبل از دوره و دو ستون مربوط به گردش حساب طی دوره است.

تراز آزمایشی هشت ستونی شامل دو ستون مربوط به مانده حساب، دو ستون مربوط به گردش حساب قبل از دوره، دو ستون مربوط به گردش حساب طی دوره و مانده حساب اول دوره است.

 

قسمت بعدی: بستن حساب سود و زیانی