حرف حساب ۵۵:استاندارد حسابداری ۸


حرف حساب 55استاندارد حسابداری 8 – موجودی مواد و کالا
گردآورنده و گویندهصدیقه گرمسیری
مدت4 دقیقه
قسمت بعدی استاندارد حسابداری 8 – موجودی مواد و کالا (قسمت دوم)

در این پادکست می خواهیم درباره استاندارد حسابداری شماره 8 با عنوان موجودی مواد و کالا صحبت کنیم.

 

قسمت قبلی “استاندارد حسابداری 5 – حسابداری رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه “

قسمت بعدی”استاندارد حسابداری 8 – موجودی مواد و کالا (قسمت دوم)”