حرف حساب ۴۶:استاندارد حسابداری ۲


حرف حساب 46 استاندارد حسابداری 2 – جریان‌های نقدی
گردآورنده و گوینده صدیقه گرمسیری
مدت 4 دقیقه
قسمت بعدی استاندارد حسابداری شماره 3 – درآمدهای عملیاتی

 

استاندارد حسابداری شماره 3 – درآمدهای عملیاتی