حرف حساب ۴۶:استاندارد حسابداری ۲


حرف حساب 46استاندارد حسابداری 2 – جریان‌های نقدی
گردآورنده و گویندهصدیقه گرمسیری
مدت4 دقیقه
قسمت بعدیاستاندارد حسابداری شماره 3 – درآمدهای عملیاتی

 

استاندارد حسابداری شماره 3 – درآمدهای عملیاتی