موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم در نظر دارد دوره آموزش کامل “تکالیف قانونی با تاکید بر تغییرات قانون مالیات بر ارزش افزوده و مالیات های مستقیم و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی” را برگزار نماید.


آنچه فراخواهید گرفت:

 

  • تکالیف قانونی اشخاص حقیقی و حقوق
  • تشریح سامانه های اطلاعاتی دارایی
  • روش محاسبه مالیات و نوع رسیدگی و نگاه ممیز به پرونده
  • تشریح آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹
  • و…

 


 من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


  • نمونه: 09123456789