حسابرسی داخلی یک فعالیت مشاوره ای مستقل و واقع بینانه است که برای افزایش ارزش و بهبود عملکرد واحد تجاری طراحی شده است. حسابرسی داخلی یک رویکرد و چشم انداز منظم برای بهبود و ارزیابی مدیریت ریسک ، کنترل فرآیند‌های داخلی و بهبود وضعیت کلی سازمان است.

 

آنچه در دوره حسابرسی داخلی فرا خواهید گرفت:

  • رویکرد سازمان به حسابرسی داخلی
  • مسئولیت کنترل داخلی
  • اهداف و دامنه حسابرسی داخلی
  • متدلورژی حسابرسی داخلی
  • بنیادهای رفتاری حسابرسی داخلی
  • ابزار کنترل داخلی جهت حسابرسی
  • گزارش حسابرس داخلی و رویکرد سازمان
  • اجزای حسابرسی داخلی
  • گزارش نویسی حسابرسی داخلی
حسابرسی داخلی و آموزش حسابرسی داخلی


من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


  • نمونه: 09123456789