آموزش الکترونیکی راهکاران

 

دسترسی به منابع آموزشی همواره یکی از دغدغه‌های کاربران نرم افزارها بوده است.

کاربران نرم‌افزارهای راهکاران به صورت رایگان و نامحدود به فیلم‌های آموزشی راهکاران دسترسی دارند تا بتوانند هرچه بهتر فرآیند کاری خود را پیش ببرند.

در این ویدیو نحوه استفاده از فیلم های آموزشی به تصویر درآمده است.


نام دوره دفتر کل راهکاران
مدت دوره 5 ساعت
شهریه دوره الکترونیکی 11،000،000 ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه
شهریه خودآموز(دوره الکترونیکی+کتاب) 14،200،000 ریال

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دوره دریافت و پرداخت راهکاران
مدت دوره ۴ ساعت
شهریه دوره الکترونیکی 15،000،000 ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی  ۳ ماه
شهریه خودآموز(دوره الکترونیکی+کتاب) 18،500،000 ریال

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دوره انبار و حسابداری انبار راهکاران
مدت دوره 9 ساعت
شهریه دوره الکترونیکی 17،000،000 ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه
شهریه خودآموز(دوره الکترونیکی+کتاب) 20،000،000 ریال

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دوره تدارکات راهکاران
مدت دوره ۸.۵ ساعت
شهریه دوره الکترونیکی 18،000،000 ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی  ۳ ماه
شهریه خودآموز(دوره الکترونیکی+کتاب) 21،000،000 ریال

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دوره جبران خدمات راهکاران
مدت دوره 4:51 ساعت
شهریه دوره الکترونیکی 14،000،000 ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه
شهریه خودآموز(دوره الکترونیکی+کتاب) 17،000،000 ریال

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دوره کارگزینی راهکاران
مدت دوره 3 ساعت
شهریه دوره الکترونیکی 18،000،000 ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی  ۳ ماه
شهریه خودآموز(دوره الکترونیکی+کتاب) 21،000،000 ریال

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دوره فروش داخلی راهکاران
مدت دوره ۱۲ ساعت
شهریه دوره الکترونیکی 18,000,000 ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه
شهریه خودآموز(دوره الکترونیکی+کتاب) 22،000،000 ریال

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دوره دارایی ثابت راهکاران
مدت دوره ۷ ساعت
شهریه دوره الکترونیکی 18،000،000 ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی  ۳ ماه
شهریه خودآموز(دوره الکترونیکی+کتاب) 21،000،000 ریال

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دوره کاوشگر راهکاران
مدت دوره 75 دقیقه
شهریه دوره الکترونیکی 3,000,000 ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دوره فرم‌ساز راهکاران
مدت دوره ۵ ساعت
شهریه دوره الکترونیکی 16،000،000 ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی  ۳ ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دوره آشنایی با محیط کاربری و امکانات عمومی راهکاران
مدت دوره 2.25 ساعت
شهریه دوره الکترونیکی 5،000،000 ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی  ۳ ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دوره سیستم اطلاعات جغرافیایی راهکاران
مدت دوره 3 ساعت
شهریه دوره الکترونیکی 6،000،000 ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی  ۳ ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دوره مدیریت تردد راهکاران
مدت دوره 2 ساعت
شهریه دوره الکترونیکی 15،000،000 ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی  ۳ ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دوره گردش‌ساز راهکاران
مدت دوره 3 ساعت
شهریه دوره الکترونیکی 20،000،000 ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی  ۳ ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دوره قواعد ساز راهکاران
مدت دوره 2 ساعت و 30 دقیقه
شهریه دوره الکترونیکی 16،000،000 ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی  ۳ ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دوره برنامه‌ریزی و عملیات پخش راهکاران
مدت دوره 3 ساعت و 44 دقیقه
شهریه دوره الکترونیکی 17،000،000 ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی  ۳ ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دوره خرده فروشی راهکاران
مدت دوره 11 ساعت و 26 دقیقه
شهریه دوره الکترونیکی 20،000،000 ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی  ۳ ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دوره کنترل تولید راهکاران
مدت دوره 3 ساعت و 50 دقیقه
شهریه دوره الکترونیکی 17،000،000 ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی  ۳ ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دوره پذیرش و توزین راهکاران
مدت دوره 3 ساعت و 35 دقیقه
شهریه دوره الکترونیکی 8،000،000 ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی  ۳ ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دوره بهای تمام شده راهکاران
مدت دوره 4 ساعت
شهریه دوره الکترونیکی 23،000،000 ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی  3 ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دوره نگهداری و تعمیرات راهکاران
مدت دوره 4 ساعت
شهریه دوره الکترونیکی 13،000،000 ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی  3 ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دوره موبایل سرویس پخش راهکاران
مدت دوره 2 ساعت
شهریه دوره الکترونیکی 10،000،000 ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی  3 ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دوره سهام فصل همکاران
مدت دوره 4 ساعت
شهریه دوره الکترونیکی 12،000،000 ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی  3 ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دوره مدیریت مکاتبات راهکاران
مدت دوره 2.5 ساعت
شهریه دوره الکترونیکی 15،000،000 ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی  3 ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره