مدت دوره۳ ساعت
شهریه دوره الکترونیکی3،050،۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی۳ ماه
شهریه خودآموز(دوره الکترونیکی+کتاب)3،50۰،۰۰۰ ریال

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

مدت دوره۴ ساعت
شهریه دوره الکترونیکی3،50۰،۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه
شهریه خودآموز(دوره الکترونیکی+کتاب)3،95۰،۰۰۰ ریال

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

 

مدت دوره۱۲ ساعت
شهریه دوره الکترونیکی4،75۰،۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی۳ ماه
شهریه خودآموز(دوره الکترونیکی+کتاب)4،95۰،۰۰۰ ریال

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

مدت دوره۸.۵ ساعت
شهریه دوره الکترونیکی۲،9۰۰،۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه
شهریه خودآموز(دوره الکترونیکی+کتاب)3،20۰،۰۰۰ریال

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

 

مدت دوره۳ ساعت
شهریه دوره الکترونیکی3،05۰،۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی۳ ماه
شهریه خودآموز(دوره الکترونیکی+کتاب)3،30۰،۰۰۰ ریال

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

مدت دوره۱.۵ ساعت
شهریه دوره الکترونیکی2،65۰،۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه
شهریه خودآموز(دوره الکترونیکی+کتاب)2،95۰،۰۰۰ ریال

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

مدت دوره۱۲ ساعت
شهریه دوره الکترونیکی4,75۰,۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی۳ ماه
شهریه خودآموز(دوره الکترونیکی+کتاب)4،95۰،۰۰۰ ریال

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

مدت دوره۷ ساعت
شهریه دوره الکترونیکی4،6۰۰،۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه
شهریه خودآموز(دوره الکترونیکی+کتاب)4،75۰،۰۰۰ ریال

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

مدت دوره3 ساعت
شهریه دوره الکترونیکی3,35۰,۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی۳ ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

مدت دوره۵ ساعت
شهریه دوره الکترونیکی6،0۰۰،۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره