مدت دوره ۳ ساعت
شهریه دوره الکترونیکی ۱،۳۰۰،۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه
شهریه خودآموز(دوره الکترونیکی+کتاب) ۲،۱۰۰،۰۰۰ ریال

مشاهده نمونه دوره

مدت دوره ۴ ساعت
شهریه دوره الکترونیکی ۱،۶۰۰،۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی  ۳ ماه
شهریه خودآموز(دوره الکترونیکی+کتاب) ۲،۴۰۰،۰۰۰ ریال

مشاهده نمونه دوره

 

مدت دوره ۱۲ ساعت
شهریه دوره الکترونیکی ۲،۳۰۰،۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه
شهریه خودآموز(دوره الکترونیکی+کتاب) ۲،۹۵۰،۰۰۰ ریال

مشاهده نمونه دوره

مدت دوره ۸.۵ ساعت
شهریه دوره الکترونیکی ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی  ۳ ماه
شهریه خودآموز(دوره الکترونیکی+کتاب) ۲،۵۰۰،۰۰۰ ریال

مشاهده نمونه دوره

 

مدت دوره ۳ ساعت
شهریه دوره الکترونیکی ۱،۳۰۰،۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه
شهریه خودآموز(دوره الکترونیکی+کتاب) ۲،۱۰۰،۰۰۰ ریال

مشاهده نمونه دوره

مدت دوره ۱.۵ ساعت
شهریه دوره الکترونیکی ۱،۱۰۰،۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی  ۳ ماه
شهریه خودآموز(دوره الکترونیکی+کتاب) ۱،۷۵۰،۰۰۰ ریال

مشاهده نمونه دوره

مدت دوره ۱۲ ساعت
شهریه دوره الکترونیکی ۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه

مشاهده نمونه دوره

مدت دوره ۷ ساعت
شهریه دوره الکترونیکی ۲،۲۰۰،۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی  ۳ ماه

مشاهده نمونه دوره

مدت دوره ۱ ساعت
شهریه دوره الکترونیکی ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه

مشاهده نمونه دوره

مدت دوره ۵ ساعت
شهریه دوره الکترونیکی ۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی  ۳ ماه

مشاهده نمونه دوره