آموزش الکترونیکی راهکاران

 

دسترسی به منابع آموزشی همواره یکی از دغدغه‌های کاربران نرم افزارها بوده است.

کاربران نرم‌افزارهای راهکاران به صورت رایگان و نامحدود به فیلم‌های آموزشی راهکاران دسترسی دارند تا بتوانند هرچه بهتر فرآیند کاری خود را پیش ببرند.

در این ویدیو نحوه استفاده از فیلم های آموزشی به تصویر درآمده است.


نام دورهدفتر کل راهکاران
مدت دوره5 ساعت
شهریه دوره الکترونیکی6،400،000 ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی۳ ماه
شهریه خودآموز(دوره الکترونیکی+کتاب)7،300،000 ریال

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دورهدریافت و پرداخت راهکاران
مدت دوره۴ ساعت
شهریه دوره الکترونیکی5،000،000 ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه
شهریه خودآموز(دوره الکترونیکی+کتاب)6،000،000 ریال

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دورهانبار و حسابداری انبار راهکاران
مدت دوره۱۲ ساعت
شهریه دوره الکترونیکی7،000،000 ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی۳ ماه
شهریه خودآموز(دوره الکترونیکی+کتاب)7،300،000 ریال

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دورهتدارکات راهکاران
مدت دوره۸.۵ ساعت
شهریه دوره الکترونیکی5،000،000 ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه
شهریه خودآموز(دوره الکترونیکی+کتاب)6،100،000 ریال

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دورهجبران خدمات راهکاران
مدت دوره۳ ساعت
شهریه دوره الکترونیکی4،000،000 ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی۳ ماه
شهریه خودآموز(دوره الکترونیکی+کتاب)5،000،000 ریال

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دورهکارگزینی راهکاران
مدت دوره۱.۵ ساعت
شهریه دوره الکترونیکی4،20۰،۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه
شهریه خودآموز(دوره الکترونیکی+کتاب)3،800،000 ریال

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دورهفروش داخلی راهکاران
مدت دوره۱۲ ساعت
شهریه دوره الکترونیکی6,80۰,۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی۳ ماه
شهریه خودآموز(دوره الکترونیکی+کتاب)7،10۰،۰۰۰ ریال

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دورهدارایی ثابت راهکاران
مدت دوره۷ ساعت
شهریه دوره الکترونیکی4،500،000 ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه
شهریه خودآموز(دوره الکترونیکی+کتاب)6،70۰،۰۰۰ ریال

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دورهکاوشگر راهکاران
مدت دوره75 دقیقه
شهریه دوره الکترونیکی1,150,000 ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی۳ ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دورهفرم‌ساز راهکاران
مدت دوره۵ ساعت
شهریه دوره الکترونیکی5،000،000 ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دورهآشنایی با محیط کاربری و امکانات عمومی راهکاران
مدت دوره2.25 ساعت
شهریه دوره الکترونیکی2،500،000 ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دورهسیستم اطلاعات جغرافیایی راهکاران
مدت دوره3 ساعت
شهریه دوره الکترونیکی3،000،000 ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دورهمدیریت تردد راهکاران
مدت دوره1.5 ساعت
شهریه دوره الکترونیکی1،500،000 ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دورهگردش‌ساز راهکاران
مدت دوره3 ساعت
شهریه دوره الکترونیکی3،000،000 ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دورهقواعد ساز راهکاران
مدت دوره2 ساعت و 30 دقیقه
شهریه دوره الکترونیکی2،500،000 ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دورهبرنامه‌ریزی و عملیات پخش راهکاران
مدت دوره3 ساعت و 44 دقیقه
شهریه دوره الکترونیکی3،500،000 ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دورهخرده فروشی راهکاران
مدت دوره11 ساعت و 26 دقیقه
شهریه دوره الکترونیکی5،600،000 ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دورهکنترل تولید راهکاران
مدت دوره3 ساعت و 50 دقیقه
شهریه دوره الکترونیکی4،000،000 ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دورهپذیرش و توزین راهکاران
مدت دوره3 ساعت و 35 دقیقه
شهریه دوره الکترونیکی4،000،000 ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دورهبهای تمام شده راهکاران
مدت دوره4 ساعت
شهریه دوره الکترونیکی10،000،000 ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی 3 ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دورهنگهداری و تعمیرات راهکاران
مدت دوره4 ساعت
شهریه دوره الکترونیکی8،000،000 ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی 3 ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دورهموبایل سرویس پخش راهکاران
مدت دوره2 ساعت
شهریه دوره الکترونیکی4،000،000 ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی 3 ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دورهسهام فصل همکاران
مدت دوره4 ساعت
شهریه دوره الکترونیکی6،000،000 ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی 3 ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره