آموزش الکترونیکی راهکاران

 

دسترسی به منابع آموزشی همواره یکی از دغدغه‌های کاربران نرم افزارها بوده است.

کاربران نرم‌افزارهای راهکاران به صورت رایگان و نامحدود به فیلم‌های آموزشی راهکاران دسترسی دارند تا بتوانند هرچه بهتر فرآیند کاری خود را پیش ببرند.

در این ویدیو نحوه استفاده از فیلم های آموزشی به تصویر درآمده است.


نام دورهدفتر کل راهکاران
مدت دوره۳ ساعت
شهریه دوره الکترونیکی4،200،۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی۳ ماه
شهریه خودآموز(دوره الکترونیکی+کتاب)4،55۰،۰۰۰ ریال

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دورهدریافت و پرداخت راهکاران
مدت دوره۴ ساعت
شهریه دوره الکترونیکی5،25۰،۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه
شهریه خودآموز(دوره الکترونیکی+کتاب)5،70۰،۰۰۰ ریال

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دورهانبار و حسابداری انبار راهکاران
مدت دوره۱۲ ساعت
شهریه دوره الکترونیکی6،40۰،۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی۳ ماه
شهریه خودآموز(دوره الکترونیکی+کتاب)6،70۰،۰۰۰ ریال

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دورهتدارکات راهکاران
مدت دوره۸.۵ ساعت
شهریه دوره الکترونیکی5،65۰،۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه
شهریه خودآموز(دوره الکترونیکی+کتاب)5،80۰،۰۰۰ ریال

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دورهجبران خدمات راهکاران
مدت دوره۳ ساعت
شهریه دوره الکترونیکی4،35۰،۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی۳ ماه
شهریه خودآموز(دوره الکترونیکی+کتاب)4،70۰،۰۰۰ ریال

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دورهکارگزینی راهکاران
مدت دوره۱.۵ ساعت
شهریه دوره الکترونیکی4،20۰،۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه
شهریه خودآموز(دوره الکترونیکی+کتاب)4،60۰،۰۰۰ ریال

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دورهفروش داخلی راهکاران
مدت دوره۱۲ ساعت
شهریه دوره الکترونیکی6,80۰,۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی۳ ماه
شهریه خودآموز(دوره الکترونیکی+کتاب)7،10۰،۰۰۰ ریال

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دورهدارایی ثابت راهکاران
مدت دوره۷ ساعت
شهریه دوره الکترونیکی6،55۰،۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه
شهریه خودآموز(دوره الکترونیکی+کتاب)6،70۰،۰۰۰ ریال

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دورهکاوشگر راهکاران
مدت دوره75 دقیقه
شهریه دوره الکترونیکی4,50۰,۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی۳ ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دورهفرم‌ساز راهکاران
مدت دوره۵ ساعت
شهریه دوره الکترونیکی7،5۰۰،۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دورهآشنایی با محیط کاربری و امکانات عمومی راهکاران
مدت دوره2.25 ساعت
شهریه دوره الکترونیکی4،20۰،۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دورهسیستم اطلاعات جغرافیایی راهکاران
مدت دوره3 ساعت
شهریه دوره الکترونیکی3،90۰،۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دورهمدیریت تردد راهکاران
مدت دوره1.5 ساعت
شهریه دوره الکترونیکی5،20۰،۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دورهگردش‌کار راهکاران
مدت دوره3 ساعت
شهریه دوره الکترونیکی7،50۰،۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دورهقواعد ساز راهکاران
مدت دوره2 ساعت و 30 دقیقه
شهریه دوره الکترونیکی7،50۰،۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دورهبرنامه‌ریزی و عملیات پخش راهکاران
مدت دوره3 ساعت و 44 دقیقه
شهریه دوره الکترونیکی5،50۰،۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دورهخرده فروشی راهکاران
مدت دوره11 ساعت و 26 دقیقه
شهریه دوره الکترونیکی7،50۰،۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دورهکنترل تولید راهکاران
مدت دوره3 ساعت و 50 دقیقه
شهریه دوره الکترونیکی5،50۰،۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دورهپذیرش و توزین راهکاران
مدت دوره3 ساعت و 35 دقیقه
شهریه دوره الکترونیکی5،00۰،۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره