دوره حسابداری صنعتی مبتنی بر سرفصل‌های بهایابی ۱ در دانشگاه می‌باشد که جنبه‌های عمومی محاسبات و حسابداری بهای تمام شده را تشریح می‌کند. اما شرکت‌ها ممکن است با برخی مسائل خاص در بهای تمام شده مانند نحوه تفکیک بهای تمام شده ضایعات عادی و غیرعادی، بازیافت ضایعات، ضایعات قابل فروش، برون سپاری فعالیت‌ها، محصولات مشترک و فرعی، تحلیل نقطه سر به سر و بهایابی استاندارد مواجه شوند.

برای پاسخگویی به نحوه محاسبه بهای تمام شده و حسابداری موارد مزبور، دوره “موارد خاص در حسابداری بهای تمام شده” در نرم افزار راهکاران می تواند به کمک مدیر مالی،  رئیس حسابداری مدیریت، رئیس حسابداری صنعتی، حسابرسان و… آمده و نحوه برخورد حسابداری بهای تمام شده به موارد مزبور را تشرح و ساده سازی کند.

سیلابس دوره

 • حسابداری بهای تمام شده محصولات مشترک
  • مفاهیم تحلیلی
  • نحوه تسهیم هزینه‌های مرحله مشترک
  • محاسبات بهای تمام شده کالای اصلی و فرعی
  • گردش اطلاعات در سیستم انبار
  • صدور اسناد حسابداری
  • نحوه ارائه اطلاعات در صورت‌های مالی
 • حسابداری بهای تمام شده برون سپاری
  • مفاهیم تحلیلی
  • محاسبات بهای تمام شده کالای برون سپاری
  • گردش اطلاعات در سیستم انبار
  • صدور اسناد حسابداری
  • نحوه ارائه اطلاعات در صورت‌های مالی
 • نقطه سربه سر
  • مفاهیم تحلیلی
  • ملاحظات محاسباتی
 • حسابداری بهای تمام شده ضایعات
  • مفاهیم تحلیلی
  • محاسبه بهای تمام شده ضایعات غیرعادی
  • نحوه محاسبه و تسهیم هزینه ضایعات عادی
  • نحوه محاسبه ضایعات قابل بازیافت و قابل فروش
  • گردش اطلاعات در سیستم انبار
  • صدور اسناد حسابداری
  • نحوه ارائه اطلاعات در صورت‌های مالی
 • بهایابی استاندارد
  • مفاهیم تحلیلی
  • محاسبات
  • محاسبه و تحلیل انحرافات
  • هزینه‌های جذب نشده در بهایابی استاندارد
  • صدور اسناد حسابداری
  • نحوه ارائه اطلاعات در صورت‌های مالی

دوره موارد خاص در حسابداری بهای تمام شده

 

پیش نیاز دوره

 • کارشناسی حسابداری / کارشناسی حسابداری مدیریت
 • دوره حسابداری صنعتی

مخاطبان

 • مدیر مالی، رئیس حسابداری مدیریت، رئیس حسابداری صنعتی، تحلیل گران مالی و  حسابرسان

هدف دوره

 • نحوه محاسبه بهای تمام شده و حسابداری ضایعات عادی و غیرعادی، بازیافت ضایعات، ضایعات قابل فروش، برون سپاری فعالیت‌ها، محصولات مشترک و فرعی، تحلیل نقطه سر به سر و بهایابی استاندارد


من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


 • نمونه: 09123456789