وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه رکن اصلی پاسخگویی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی آگاهانه و از ملزومات بی‌بدیل توسعه و رشد اقتصادی در بخش دولتی و خصوصی است. اگرچه اطلاعات مالی از منابع مختلف قابل استخراج است، اما در حال حاضر صورت‌های مالی هسته اصلی منابع اطلاعات مالی را تشکیل می‌دهد و بنابراین باید از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد. صورت‌های مالی زمانی از کیفیت مطلوب برخوردار خواهد بود که بر اساس ضوابط معتبر یعنی استانداردهای حسابداری تهیه شده باشد.
استانداردهای حسابداری ایران هر ساله دستخوش تغییراتی می‌شود. با توجه به گستردگی نسبی این تغییرات، آگاهی از آن و همچنین نحوه تهیه صورت‌های مالی بر مبنای استانداردهای جدید برای گروه‌های مختلف اهمیت به‌سزایی دارد.

موسسه پژوهش و آموزش همکاران سیستم دوره استاندارد حسابداری را طبق جدیدترین تغییرات اعمال شده و بر اساس آخرین تغییرات سال سال 1402 برگزار می‌نماید. در ادامه برخی از سرفصل‌های دوره آمده است:

استانداردهای قابل ارائه در دوره استاندارد حسابداری:

 • مفاهیم نظری گزارشگری مالی
 • درآمد درآمد عملیاتی (شماره استاندارد 3)
 • ذخایر بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی (شماره استاندارد 4)
 • رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه (شماره استاندارد 5)
 • حسابداری موجودی مواد و کالا (شماره استاندارد 8)
 • دارایی های ثابت مشهود (شماره استاندارد 11)
 • افشای اطلاعات اشخاص وابسته (شماره استاندارد 12)
 • حسابداری مخارج تامین مالی (شماره استاندارد 13)
 • حسابداری سرمایه گذاری ها (شماره استاندارد 15)
 • آثار تغییر در نرخ ارز (شماره استاندارد 16)
 • دارایی های نامشهود (شماره استاندارد 17)
 • گزارشگری مالی میان دوره ای (شماره استاندارد 22)
 • گزارشگری برحسب قسمت های مختلف (شماره استاندارد 25)
 • سود هر سهم (شماره استاندارد 30)
 • دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش (شماره استاندارد 31)
 • برآوردهای حسابداری و تغییر در برآوردهای حسابداری واشتباهات (شماره استاندارد 34)
 • مالیات مالیات بر درآمد (شماره استاندارد 35)
 • ابزارهای مالی: ارایه (شماره استاندارد 36)
 • ابزارهای مالی: افشاء (شماره استاندارد 37)

دوره استاندارد حسابداری


جزئیات

مخاطبان
روش برگزاری
شهریه‌ی دوره آنلاین 24,000,000 ریال
مدت دوره آنلاین 40 ساعت

من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


 • نمونه: 09123456789