وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه رکن اصلی پاسخگویی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی آگاهانه و از ملزومات بی‌بدیل توسعه و رشد اقتصادی در بخش دولتی و خصوصی است. اگرچه اطلاعات مالی از منابع مختلف قابل استخراج است، اما در حال حاضر صورت‌های مالی هسته اصلی منابع اطلاعات مالی را تشکیل می‌دهد و بنابراین باید از کیفیت مطلوبی برخوردار باشد. صورت‌های مالی زمانی از کیفیت مطلوب برخوردار خواهد بود که بر اساس ضوابط معتبر یعنی استانداردهای حسابداری تهیه شده باشد.
استانداردهای حسابداری ایران در سال 97 دستخوش تغییراتی شد که این تغییرات به طور خلاصه در قالب جدول زیر ارائه شده است:


شماره و عنوان استانداردهای مصوب1397تاریخ لازم‌الاجرا شدنشماره و عنوان استانداردهای کنارگذاشته شده
1. ارائه صورت‌های مالی1398/01/011. نحوه ارائه صورت‌های مالی (مصوب 1379)
6. گزارش عملکرد مالی
14. نحوه ارائه دارایی‌های جاری و بدهی‌های جاری
2. صورت جریان‌های نقدی 1398/01/012. صورت جریان وجوه نقد (مصوب 1379)
34. رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردها و اشتباهات 1398/01/016. گزارش عملکرد مالی
35. مالیات بر درآمد 1398/01/01
36. ابزارهای مالی؛ ارائه 1398/01/01
37. ابزارهای مالی؛ افشا 1398/01/01
با توجه به گستردگی نسبی این تغییرات، آگاهی از آن و همچنین نحوه تهیه صورت‌های مالی بر مبنای استانداردهای جدید برای گروه‌های مختلف اهمیت به‌سزایی دارد.


جزئیات

مخاطبان
روش برگزاری
شهریه‌ی دوره حضوری
(ویژه فراگیران آزاد)
14،0۰۰،۰۰۰ ریال
مدت دوره حضوری70 ساعت
شهریه‌ی دوره آنلاین12,000,000 ریال
مدت دوره آنلاین70 ساعت

من را از برگزاری دوره‌های جدید آگاه کن


  • نمونه: 09123456789