نام دورهاکسل مقدماتی
مدت دوره2 ساعت و 20 دقیقه
شهریه دوره الکترونیکی2،00۰،۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دورهاکسل پیشرفته در حسابداری
مدت دوره6 ساعت و 47 دقیقه
شهریه دوره الکترونیکی3،20۰،۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دورهمفاهیم مالی و حسابداری
مدت دوره5 ساعت
شهریه دوره الکترونیکی5،000،۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دورهاظهارنامه مالیاتی
مدت دوره1 ساعت و 22 دقیقه
شهریه دوره الکترونیکی2،00۰،۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دورهخرید و فروش فصلی
مدت دوره1 ساعت و 47 دقیقه
شهریه دوره الکترونیکی2،00۰،۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دورهمالیات بر ارزش افزوده
مدت دوره1 ساعت و 30 دقیقه
شهریه دوره الکترونیکی3،00۰،۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دورهقانون کار و حسابداری حقوق و دستمزد
مدت دوره1 ساعت
شهریه دوره الکترونیکی1،000،000 ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دورهتهیه صورت‌های مالی
مدت دوره4 ساعت و 20 دقیقه
شهریه دوره الکترونیکی4،20۰،۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دورهتجزیه و تحلیل صورت‌های مالی
مدت دوره2 ساعت
شهریه دوره الکترونیکی4،000،000 ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی 3 ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

نام دورهمفاهیم پایه سرمایه انسانی
مدت دوره3 ساعت
شهریه دوره الکترونیکی6،300،000 ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی 3 ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره