مدت دوره2 ساعت و 20 دقیقه
شهریه دوره الکترونیکی1،50۰،۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

مدت دوره6 ساعت و 47 دقیقه
شهریه دوره الکترونیکی2،50۰،۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره

مدت دوره5 ساعت
شهریه دوره الکترونیکی3،00۰،۰۰۰ ریال
مدت اعتبار دوره الکترونیکی ۳ ماه

مشاهده نمونه دوره

ثبت‌نام در دوره